Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
 
Adresa ZUŠ Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany
Tel. + fax. 038/ 53 245 69
Riaditeľ 038/ 53 245 68
E-mail sekretariat@zus-mokreho.sk

Vedenie školy:

Riaditeľ - štatutárny orgán Mgr. Hana Ferancová
Zástupkyňa riaditeľky Mgr. Hana Streďanská
Zástupkyňa riaditeľky Mgr. Mária Máliková

Rada školy, Rada rodičov

Stupne vzdelania v základnej umeleckej škole (Školský zákon 245/2008, § 17)

Základné umelecké vzdelanie môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej umeleckej škole.

Člení sa na:

a)

Primárne umelecké vzdelanie

, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy. Dĺžka trvania spravidla 4 roky. Dokladom o získanom stupni je vysvedčenie s doložkou.

b)

Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie

, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy. Dĺžka trvania spravidla 4 roky. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Dvojdňovú neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní je nutné oznámiť pedagógovi.
Pri neúčasti na vyučovaní vyše dvoch týždňov žiadame písomné ospravedlnenie od rodičov,
v prípade choroby potvrdenie od lekára.
Klasifikačné stupne:
1 výborný
2 chválitebný
3 uspokojivý
4 neuspokojivý

Talentovaní mladí umelci reprezentujú školu na rôznych súťažiach, festivaloch, prehliadkach v hre sólovej, komornej i orchestrálnej a umiestňujú sa na popredných miestach na celoslovenských i medzinárodných súťažiach. Udržujeme priateľské kontakty so sesterskými ZUŠ v Malenoviciach (Česká republika), ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave, s Hudobnou školou v Ostrihome (Maďarsko) a s Hudobnou školou v Myšleniciach (Poľsko). S veľkou finančnou podporou Združenia rodičov školy žiaci a absolventi školy navštevujú operné i baletné predstavenia a koncerty, zakupujú sa hudobné pomôcky a nástroje, zabezpečujú sa súťaže... Za túto pomoc a podporu patrí našim rodičom poďakovanie. Zároveň sa touto cestou chceme poďakovať všetkým našim priaznivcom - sponzorom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú pri šírení kultúry a dobrého mena v meste, obci, regióne, ale aj za hranicami.

programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.