Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
Základné umelecké školy majú dôležitý význam pre obohatenie kultúrno-spoločenského života v meste a regióne a majú nezastupiteľné miesto pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže v umeleckom školstve. Vychovávame mladé talenty so zameraním na ďalšie štúdium umeleckého zamerania, vedieme ich k vytrvalosti, zmyslu pre povinnosť, pestovaniu morálno-vôľových a citových vlastností, vystupovaniu pred verejnosťou so snahou prejaviť svoj talent. Touto činnosťou zabraňujeme šíreniu negatívnych javov tejto doby – drogy, bezcieľne využívanie voľného času a pod.

Mnohí absolventi pokračujú v štúdiu na konzervatóriu alebo vysokých školách pedagogického zamerania.
Vzdelávanie v ZUŠ je umožnené deťom predškolského veku, žiakom základných škôl, stredných škôl i dospelým. Nadaní žiaci majú možnosť rozšíreného vyučovania.

Elokované pracoviská, lokalizácia elokovaných pracovísk:
Horné Obdokovce, ZŠ Urmince, ZŠ  Radošina, Zdravotné stredisko Prašice, ZŠ s MŠ Krnča,
ZŠ s MŠ Solčany


Triedy v materských školách:
 1
 Hudobný odbor MŠ Gagarinova
 2
 Hudobný odbor MŠ J. Kráľa
 3
 Hudobný odbor MŠ Lipová
 4
 Hudobný odbor MŠ Jacovce
 5
 Hudobný odbor MŠ Krnča
 6
 Hudobný odbor MŠ Solčany
 7
 Hudobný odbor MŠ Závada
 8
 Hudobný odbor MŠ Prašice
 9
 Hudobný odbor MŠ Nitrianska Blatnica
 10
 Hudobný odbor MŠ Veľké Bedzany

 1
 Výtvarný odbor MŠ Tribečská I.
 2
 Výtvarný odbor MŠ Lipová
 3
 Výtvarný odbor MŠ Tovarníky
 4
 Výtvarný odbor MŠ Jacovce


Adresa ZUŠ Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany
Tel. + fax. 038/ 53 245 69
Riaditeľ 038/ 53 245 68
E-mail sekretariat@zus-mokreho.sk

Vedenie školy:

Riaditeľ - štatutárny orgán Mgr. Hana Ferancová
Zástupkyňa riaditeľky Mgr. Hana Streďanská
Zástupkyňa riaditeľky Mgr. Mária Máliková

Rada školy, Rada rodičov

Stupne vzdelania v základnej umeleckej škole (Školský zákon 245/2008, § 17)

Základné umelecké vzdelanie môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej umeleckej škole.

Člení sa na:

a)

Primárne umelecké vzdelanie

, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy. Dĺžka trvania spravidla 4 roky. Dokladom o získanom stupni je vysvedčenie s doložkou.

b)

Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie

, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy. Dĺžka trvania spravidla 4 roky. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Dvojdňovú neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní je nutné oznámiť pedagógovi.
Pri neúčasti na vyučovaní vyše dvoch týždňov žiadame písomné ospravedlnenie od rodičov,
v prípade choroby potvrdenie od lekára.

Klasifikačné stupne
:

1 výborný
2 chválitebný
3 uspokojivý
4 neuspokojivý

Talentovaní mladí umelci reprezentujú školu na rôznych súťažiach, festivaloch, prehliadkach v hre sólovej, komornej i orchestrálnej a umiestňujú sa na popredných miestach na celoslovenských i medzinárodných súťažiach. Udržujeme priateľské kontakty so sesterskými ZUŠ v Malenoviciach (Česká republika), ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave, s Hudobnou školou v Ostrihome (Maďarsko) a s Hudobnou školou v Myšleniciach (Poľsko). S veľkou finančnou podporou Združenia rodičov školy žiaci a absolventi školy navštevujú operné i baletné predstavenia a koncerty, zakupujú sa hudobné pomôcky a nástroje, zabezpečujú sa súťaže... Za túto pomoc a podporu patrí našim rodičom poďakovanie. Zároveň sa touto cestou chceme poďakovať všetkým našim priaznivcom - sponzorom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú pri šírení kultúry a dobrého mena v meste, obci, regióne, ale aj za hranicami.
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.