Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
O štúdium v hudobnom odbore je neustále veľký záujem. Žiaci získavajú zručnosť v hre na hudobnom nástroji a základné hudobno - teoretické vedomosti na hodinách hudobnej náuky. Získavajú orientáciu v dejinách hudby, zoznamujú sa s dielami skladateľov.
 
Vyučovanie prebieha v týchto oddeleniach :
 
 
 • klavírne
 • klávesové a oddelenie bicích nástrojov
 • strunové
 • oddelenie spevu a zborového spev
 • dychové - hra na zobcovej flaute, priečnej flaute, hoboji,  klarinete, saxofóne a trúbke
 • hudobná náuka
 • Hudba a počítač - nový študijný odbor vyučuje naša ZUŠ ako prvá  škola na Slovensku
 • Prípravné štúdium - dĺžka trvania:

  1 - 2 roky (5 - 7 ročné deti)
  1. polrok - 2 x 45 min. hudobná náuka týždenne
  2. polrok - 1 x 45 min. hudobná náuka + 1 x 45 min. zvolený nástroj v skupinovom vyučovaní
   
  Základné štúdium I. stupňa - dĺžka trvania: 8 rokov
  2 x 35 min. nástroj, 1 x 45 min. hudobná náuka týždenne
   

  Základné umelecké vzdelanie môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej umeleckej škole.

  Člení sa na:

  a) Primárne umelecké vzdelanie, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy. Dĺžka trvania je 4 roky. Dokladom o získanom stupni je vysvedčenie s doložkou.

  b) Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy. Dĺžka trvania je 4 roky. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

   
  V hudobnom odbore žiaci okrem individuálneho nástroja sú zadelení  aj na komornú hru (orchester, zbor, štvorručná hra na klavíri, duetá, triá a pod.) Počas týchto rokov sa formuje ich trvalý vzťah k hudbe a zároveň ovplyvňuje ich citový život a celkový rozvoj.
   
   

  Učebné osnovy k predmetu Hudba a počítač

   
 • teória a prax MIDI
 • tvorba hudby s využitím MIDI sequencera
 • zápis hudobnej partitúry s použitím počítača
 • tvorba aranžmánov rôznych hudobných štýlov
 • (blues, lat.-americká hudba, disco, techno..)
 • zvukový záznam spevu a reálnych
 • hudobných nástrojov
 • základy zvukovej mixáže a maseringu,
 • tvorba hudobného CD
 • programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.