Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
Tanečný odbor môžu navštevovať talentované deti od 5 rokov a sú zaradené do prípravného štúdia, ktoré môže trvať 1 - 2 roky.
 
2 x 45 min. týždenne
 
Po tanečnej príprave žiak postupuje do 1. ročníka  I. časti I. stupňa, kde sa vyučovanie rozširuje o tanečnú prax. V 3. ročníku sa vyučuje klasický, ľudový a kreatívny tanec.
 
Na II. stupni sú to rôzne techniky moderného tanca a začiatky výučby dejín tanca.
Dĺžka štúdia je 4 roky.
Záujem detí o pohybovú výchovu je stále veľký. Pohybom sa dajú za hudobného sprievodu vyjadrovať pocity, nálady i dramatický dej a deti môžu prejaviť i vlastnú fantáziu. Tanečný odbor  úzko spolupracuje s hudobným odborom. Na škole pracuje súbor moderného tanca   „Cik –cak“, ktorý nás reprezentuje pri  kultúrnych podujatiach a na súťažiach.

Na vyučovacích hodinách žiaci  sledujú videonahrávky baletných rozprávok, muzikálov, folklórnych súborov, čím získavajú lepšiu priestorovú i pohybovú orientáciu.

Tanečné umenie si vyžaduje  nielen talent, ale aj vytrvalosť, usilovnosť a disciplínu. Najhúževnatejší žiaci pokračujú na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej. Mnohí žiaci sa uplatnili v amatérskych a profesionálnych súboroch moderného i ľudového tanca.
 

Základné umelecké vzdelanie môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej umeleckej škole.

Člení sa na:

a) Primárne umelecké vzdelanie, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú Časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy. Dĺžka trvania  je 4 roky. Dokladom o získanom stupni je vysvedčenie s doložkou.

b) Nižšsie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy. Dľžka trvania je 4 roky. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.
programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.