Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
Výtvarný odbor začal svoju činnosť v škole v roku 1961. Za roky existencie sa vyprofiloval na silný odbor, ktorý zaznamenal mnoho úspechov na domácich aj zahraničných prehliadkach a súťažiach detskej tvorivosti. V roku 1991 sa výtvarný odbor osamostanil. Cieľom  súčasného  vedenia školy bolo obnoviť činnosť VO, aby sa škola stala plnoorganizovanou. V školskom roku 2004/2005 sa práca VO obnovila v kmeňovej škole v Topoľčanoch a na pobočke v Solčanoch.
 
 
Prípravné štúdium (PŠ) môžu navštevovať deti od 5 rokov, dĺžka štúdia je 1 rok. Vyučovanie je organizované formou hravých výtvarných činností sprostredkujúcich poznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov, materiálových využití v spojení so spontánnym sebavyjadrením.Vyučovanie prebieha v jeden deň v týždni 2 x 45 minút.
 
Základné štúdium I. stupňa je  pre žiakov od 6 – do 14 rokov. Vyučovanie  je orientované od materiálno-technického experimentovania v nižších ročníkoch cez plošné vytváranie – kreslenie, maľovanie, grafická tvorba k priestorovému vytváraniu – modelovanie, sochárstvo, keramika, tvorba šperku, krajinná tvorba atď.
Vyučovanie prebieha v jeden deň v týždni
3 x 45 minút.
 
II. stupeň základného štúdia  trvá 4 roky, je zameraný na samostatnú tvorbu alebo  na prípravu na profesijnú orientáciu. Vyučovanie prebieha v jeden deň
v týždni
3 x 45 minút.
 

Základné umelecké vzdelanie môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej umeleckej škole.

Člení sa na:

a) Primárne umelecké vzdelanie, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú Časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy. Dĺžka trvania je 4 roky. Dokladom o získanom stupni je vysvedčenie s doložkou.

b) Nižšsie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy. Dľžka trvania je 4 roky. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Na základe aktívneho kontaktu s umením sa rozvíja estetická vnímavosť dieťaťa k okolitému svetu a dieťa sa učí žiť tvorivým spôsobom.

V súčasnosti vo výtvarnom odbore vyučujú:

programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.