Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
Podmienkou prijatia do Základnej umeleckej školy je absolvovanie prijímacieho pohovoru, kde sa budú vyžadovať elementárne schopnosti pre daný odbor:
  • hudobný: uchádzač zaspieva ľubovoľnú pieseň, zopakuje zatlieskaný rytmus
  • tanečný: elementárne rytmické zručnosti 
  • literárno-dramatický: uchádzač zarecituje báseň, prednesie prózu alebo predvedie scénku
  • výtvarný: uchádzač prinesie 2 výtvarné práce (pre umeleckú fotografiu 2 fotografie) s odlišnou tematikou

Aktuálne mesačné poplatky za štúdium

1) Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za štúdium v ZUŠ    

    podľa jednotlivých foriem vyučovania a druhov štúdia:


a) individuálne vyučovanie
prípravné štúdium (s dotáciou 1h. týždenne)
10 €
základné štúdium (s dotáciou 1 h. týždenne) 10 €
základné štúdium (s dotáciou 1,5 h. týždenne) 12 €
rozšírené štúdium (s dotáciou 2,5 h. týždenne) 14 €
voliteľný vyučovací predmet  07 €

b) skupinové vyučovanie

deti predškolského veku v MŠ
(hudobný, výtvarný, tanečný odbor a prípravná dramatická výchova)

 05
prípravné štúdium v ZUŠ
(hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor)
  07 €
základné štúdium
 09
rozšírené štúdium (tanečný odbor + DFS Žochárik)
 12
rozšírené štúdium (výtvarný odbor + umelecká fotografia)
12 €
umelecká fotografia
09 €
Detský folklórny súbor Žochárik
09

c 1) štúdium pre dospelých - individuálne vyučovanie
do 25 rokov bez vlastného príjmu
12 €
do 25 rokov s vlastným príjmom
50 € 
nad 25 rokov bez vlastného príjmu
50 €
nad 25 rokov s vlastným príjmom
50 €

c 2) štúdium pre dospelých - skupinové vyučovanie 
do 25 rokov bez vlastného príjmu
09 €
do 25 rokov s vlastným príjmom
30 € 
nad 25 rokov bez vlastného príjmu
30 €
nad 25 rokov s vlastným príjmom
30 €

Výnimky z platenia plnej výšky príspevkov

Pri viacpočetných rodinách v individuálnej forme i v skupinovej forme vyučovania základného štúdia sa pri prvom a druhom dieťati uhrádza príslušný mesačný príspevok  na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole v stanovenej plnej výške (v súlade s výškou sumy mesačného príspevku určenej pre príslušný druh štúdia riaditeľkou základnej umeleckej školy)pri treťom dieťati a každom ďalšom dieťati v individuálnej forme i v skupinovej forme vyučovania základného štúdia sa uhrádza príslušný mesačný príspevok vo výške 70 % stanovenej sumy mesačného príspevku (podľa ods. 1 a alikvotne v súlade s výškou sumy mesačného príspevku určenej pre príslušný druh štúdia riaditeľkou základnej umeleckej školy).

 

Mesačný príspevok v základnej umeleckej škole podľa článku 2 sa znižuje, ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak (do 25 rokov) o to písomne požiada a zároveň predloží doklad  o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. V uvedených prípadoch sa uhrádza mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole vo výške 50 % stanovenej sumy mesačného príspevku ( alikvotne v súlade s výškou sumy mesačného príspevku určenej pre príslušný druh štúdia riaditeľkou základnej umeleckej školy).

Všetky  písomnosti vzťahujúce sa k úhrade príspevkov uvedených v bode 2 budú      predkladané zriaďovateľovi na požiadanie. 

 

A)  prípravné štúdium -  za štúdium druhého predmetu tej istej formy vyučovania (len skupinová forma vyučovania)  uhrádza zákonný zástupca žiaka mesačný príspevok na štúdium v základnej umeleckej škole vo výške 18 €. Príspevok vychádza z mesačnej sumy na žiaka v skupinovej forme vyučovania v zmysle Prílohy c. 1 k VZN c. 14/2012 čo je vo výške 28 € mesačne, zníženej o 35%.

B) základné štúdium - za štúdium druhého predmetu tej istej formy vyučovania (len   skupinová forma vyučovania)  uhrádza zákonný zástupca žiaka mesačný príspevok na štúdium v základnej umeleckej škole vo výške 21 €. Príspevok vychádza z mesačnej sumy na žiaka v skupinovej forme vyučovania v zmysle Prílohy c. 1 k VZN c. 14/2012 čo je vo výške 28 € mesačne, zníženej o 25%.

V čiastke úhrady príspevku na vzdelávanie je zahrnuté:                                              

- v hudobnom odbore: hra na hudobnom nástroji, hudobná náuka, zborový spev, hra v súboroch a v orchestri, komorná hra,

- vo výtvarnom: kresba. maľba, grafika, fotografia a grafický dizajn, 

- tanečný odbor: klasický tanec, ľudový tanec, džezový tanec, tanečná prax, moderný tanec, kreatívny tanec

programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.