Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
Podmienkou prijatia do Základnej umeleckej školy je absolvovanie prijímacieho pohovoru, kde sa budú vyžadovať elementárne schopnosti pre daný odbor:
  • hudobný: uchádzač zaspieva ľubovoľnú pieseň, zopakuje zatlieskaný rytmus
  • tanečný: elementárne rytmické zručnosti 
  • literárno-dramatický: uchádzač zarecituje báseň, prednesie prózu alebo predvedie scénku
  • výtvarný: uchádzač prinesie 2 výtvarné práce (pre umeleckú fotografiu 2 fotografie) s odlišnou tematikou

Prihláška do ZUŠ Ladislava Mokrého  je platná LEN s podpisom zákonného zástupcu a

účasťou dieťaťa na zápise v ZUŠ Ladislava Mokrého.

Interná smernica o poplatkoch v ZUŠ Ladislava Mokrého

Mesačné poplatky za štúdium od 1. januára 2018.

1) Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za štúdium v ZUŠ    

    podľa jednotlivých foriem vyučovania a druhov štúdia:


a) individuálne vyučovanie
prípravné štúdium (s dotáciou 1h. týždenne)
09 €
základné štúdium (s dotáciou 1 h. týždenne) 09 €
základné štúdium (s dotáciou 1,5 h. týždenne) 11 €
rozšírené štúdium (s dotáciou 2,5 h. týždenne) 14 €
voliteľný vyučovací predmet  07 €

b) skupinové vyučovanie

deti predškolského veku v MŠ
(hudobný, výtvarný, tanečný odbor a prípravná dramatická výchova)

 05
prípravné štúdium v ZUŠ
(hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor)
  07 €
základné štúdium
 09
rozšírené štúdium (tanečný odbor + DFS Žochárik)
  12
rozšírené štúdium (výtvarný odbor + umelecká fotografia)
11 €
umelecká fotografia
09 €
Detský folklórny súbor Žochárik
09

c 1) štúdium pre dospelých - individuálne vyučovanie
do 25 rokov bez vlastného príjmu
11 €
do 25 rokov s vlastným príjmom
50 € 
nad 25 rokov bez vlastného príjmu
50 €
nad 25 rokov s vlastným príjmom
50 €

c 2) štúdium pre dospelých - skupinové vyučovanie 
do 25 rokov bez vlastného príjmu
09 €
do 25 rokov s vlastným príjmom
30 € 
nad 25 rokov bez vlastného príjmu
30 €
nad 25 rokov s vlastným príjmom
30 €


2) V zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení určuje, že pre zber údajov o počte žiakov ZUŠ v oboch formách vyučovania sa zbierajú údaje len od 5 do 25 rokov. 

3) Študenti do 25 rokov a nad 25 rokov bez vlastného príjmu (študenti VŠ) v oboch formách vyučovania prinesú doklad o štúdiu za každý školský rok, ktorý odovzdajú na sekretariáte školy.

4) Mesačný príspevok v základnej umeleckej škole (podľa ods. 1 a ods. 2) sa znižuje, ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak (do 25 rokov) o to písomne požiada a zároveň predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov  k dávke v hmotnej núdzi. V uvedených prípadoch sa uhrádza mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole vo výške 50 % stanovenej sumy mesačného príspevku (podľa ods. 1 a zároveň alikvotne v súlade s výškou sumy mesačného príspevku určenej pre príslušný druh štúdia riaditeľkou základnej umeleckej školy).


V čiastke úhrady príspevku na vzdelávanie je zahrnuté:                                              

- v hudobnom odbore: hra na hudobnom nástroji, hudobná náuka, zborový spev, hra v súboroch a v orchestri, komorná hra,

- vo výtvarnom: kresba. maľba, grafika, fotografia a grafický dizajn, 

- tanečný odbor: klasický tanec, ľudový tanec, džezový tanec, tanečná prax, moderný tanec, kreatívny tanec

programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.