Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

P R I J Í M A C I E  S K Ú Š K Y   D O  Z U Š   L A D I S L A V A   M O K R É H O
Prijímacie skúšky do ZUŠ Ladislava Mokrého

do hudobného, výtvarného, tanečného  a literárno-dramatického odboru

prebiehajú počas júna od 14:00 - 16:00 hod. na 2. poschodí u zástupkýň školy.


KAŽDÝ ŽIAK JE POVINNÝ PRÍSŤ OSOBNE NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
AJ PO ODOSLANÍ ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY.


Podmienky prijatia

Vyhlásenie prijímacích skúšok

Prihláška

                  V dňoch 27. júna až 8. júla 2016 je potrebné vyzdvihnúť si na sekretariáte školy

                                ROZHODNUTIE O PRIJATÍ ŽIAKA DO ZUŠ LADISLAVA MOKRÉHO

                                         s dokladom o uhradenom poplatku za štúdium

                               v čase od 8.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.00 do 16.00 hod.


Čestné prehlásenie zákonného zástupcu

ZUŠ Ladislava Mokrého upozorňuje rodičov alebo zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú viac ako jednu základnú umeleckú školu (ZUŠ) na povinnosť zo zákona,   poskytnúť čestné vyhlásenie pre zber potrebných údajov len jednej z týchto škôl. Ktorú z navštevovaných základných umeleckých škôl si vyberie a ktorej čestné vyhlásenie poskytne, tej škole bude poskytnutý rozpočet na umelecké vzdelávanie.

Budeme radi, ak podporíte našu ZUŠ, ktorá poskytuje vzdelávanie v štyroch umeleckých odboroch. Ak Vaše dieťa navštevuje niektorý z odborov v inej ZUŠ, bude mu umožnený prestup k nám.


Denný tábor v ZUŠ Ladislava Mokrého od 1.7. - 8.7.2016

8:00 -  11:15   tanečné aktivity

11:30 – 12:15 obed

12:30 – 15:00 divadelné  a výtvarné aktivity

Denný tábor bude otvorený pri počte minimálne 10 - 12 detí. O otvorení  alebo neotvorení denného tábora vás budeme informovať do 24.6.2016 emailom.

!!!!!!!!  POSLEDNÉ VOĽNÉ MIESTA  !!!!!!!
P O Ď T E   S   N A M I   D O   T Á B O R A  v RZ Tesáre od 9.7. do 16.7. :)

ZUŠ Ladislava Mokrého v spolupráci s OZ Áno umeniu a s CK Slniečko pripravujú

Detský letný tábor pre žiakov našej školy.

INFORMÁCIE K LETNÉMU TÁBORU 2016

PRIHLÁŠKA

Všeobecné zmluvné podmienky účasti

Prehľad krytia - tábor STORNO 

Takto sme si to užívali na prvom ročníku

v letnom tábore Žochárskych umelcov v RZ Prašník 2015


O Z N A M  O  Ú H R A D E  Š K O L N É H O

Vážení rodičia,

pri úhrade školného používajte nový variabilný symbol (VS) platný

počas celého štúdia v ZUŠ. Do poznámky uveďte meno dieťaťa.

Informácie získate u triedneho učiteľa dieťaťa.


B U D O V A  Z U Š   L A D I S L A V A  M O K R É H O


Návrh fasády budovy - učiteľ výtvarného odboru Ján Moravčík

Realizátor - MILPEK - s.r.o.

Stavbu financovalo - Mesto Topoľčany

Ď A K U J E M E !programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.