Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

Zoznam prijatých žiakov v školskom roku 2014/2015


30. jún - 29. august 2014
KRÁSNE LETO :)

STRETNEME SA 2. SEPTEMBRA 2014S L Á V N O S T N É   O T V O R E N I E   Š K O L S K É H O   R O K A   2 0 1 3 / 2 0 1 4
Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 bude

dňa 2. septembra 2014 o 14.00 hod.
v Koncertnej sále školy

(1. poschodie vľavo).


INFORMÁCIE k  školskému roku 2014/2015

Prihláška

Školský poriadok

Zápis

Upozornenie pre rodičov

Dodatok k Internému predpisu o poplatkoch 


OTVÁRAME NOVÝ AUDIOVIZUÁLNY ODBOR, 

UMELECKÚ FOTOGRAFIU A GRAFICKÝ DIZAJN

CHCETE SA NAUČIŤ NIEČO NOVÉ A ZAUJÍMAVÉ?


Popri žurnalistických poznatkoch získate aj poznatky 
 
a zručnosti z oblasti produkcie rôznych audiovizuálnych žánrov, budete pracovať

so súčasnými modernými technológiami.
 

Ocenenie žiakov na MsÚ v Topoľčanoch
Dňa 24.júna 2014 pozvala Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ v Topoľčanoch žiakov, ktorí v školskom roku 2013/2014 dosiahli výnimočné úspechy, na ocenenie Ďakovným listom Mesta Topoľčany. Ocenení boli: DFS Žochárik, Samuel Spišák, Adela Čarnogurská, Janka Budzelová, Karolína Viselková, Ondrej Harinek, Šimon Bilec

Koncert absolventov a víťazov súťaží

             


Galéria úspešných v školskom roku 2013/2014programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.