Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

POSLEDNÉ VOĽNÉ MIESTA!!!

Zápis nových žiakov


1. do skupinového vyučovania (do výtvarného, tanečného,
 literárno-dramatického odboru)
pokračuje od 2.9 do 5. 9. 2014 od 12:00 - 16:30 hod.

2. do individuálneho vyučovania prijímame UŽ LEN  8 žiakov na klavír, 5 žiakov do zborového spevu, 2 žiakov na bicie nástroje, 5 žiakov na keyboard,
4 žiakov na zobcovú flautu od 2.9. do 5.9. 2014 od 8:30 - 16:30 hod.UPOZORNENIE PRE ŽIAKOV
Pre pokračovanie v štúdiu v ZUŠ Ladislava Mokrého sú žiaci povinní prihlásiť sa u svojich triednych učiteľov v týždni od 2. - 5. 9. 2014 bez ohľadu
 na rozvrh hodín v základných a stredných školách.


Zoznam prijatých žiakov v školskom roku 2014/2015


S L Á V N O S T N É   O T V O R E N I E   Š K O L S K É H O   R O K A   2 0 1 4 / 2 0 1 5
Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 bude

dňa 2. septembra 2014 o 14.00 hod.
v Koncertnej sále školy

(1. poschodie vľavo).


O Z N A M   P R E   D F S   Ž O C H Á R I K
KEDY? Streda 3. septembra o 15.00 hod.
KDE? Tanečná sála 2. poschodie
ČO? Prvá hodina DFS
KTO? Všetci členovia DFS aj noví záujemcovia
(prineste si so sebou tanečné úbory)

O Z N A M   P R E   Č L E N O V  H I P-H O P O V E J   S K U P I N Y   T H E   F O O L S
KEDY? Štvrtok 4. septembra o 15.00 hod.
KDE? Tanečná sála 2. poschodie
ČO? Prvá hodina
KTO? Všetci členovia aj noví záujemcovia
(prineste si so sebou tanečné úbory)

INFORMÁCIE k  školskému roku 2014/2015

Prihláška

Školský poriadok

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku

Zápis

Upozornenie pre rodičov

Interná smernica o poplatkoch v ZUŠ Ladislava Mokého

Dodatok k Internému predpisu o poplatkoch 


Ocenenie žiakov na MsÚ v Topoľčanoch
Dňa 24.júna 2014 pozvala Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ v Topoľčanoch žiakov, ktorí v školskom roku 2013/2014 dosiahli výnimočné úspechy, na ocenenie Ďakovným listom Mesta Topoľčany. Ocenení boli: DFS Žochárik, Samuel Spišák, Adela Čarnogurská, Janka Budzelová, Karolína Viselková, Ondrej Harinek, Šimon Bilec

Koncert absolventov a víťazov súťaží

             


Galéria úspešných v školskom roku 2013/2014programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.