Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

Z Á P I S   D O  Z U Š   L A D I S L A V A   M O K R É H O
Zápis detí do ZUŠ Ladislava Mokrého do všetkých odborov

bude  v dňoch 13. - 15. júna 2016

v čase od 10:00 - 17:00 hod.

Podmienky prijatia

Darujte nám 2% z Vašich daní
Milí rodičia, priatelia umenia,

dovoľujeme si Vás požiadať o ochotu poskytnúť našej umeleckej škole 1% z dane
v prospech Rodičovského združenia pri ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch.

Vami poukázané finančné prostriedky budú použité pre potreby žiakov našej školy  najmä na nákup pomôcok, reprezentáciu školy na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni.

Úprimne ďakujeme!

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

Postup pri vyplňovaní tlačiva


POĎTE S NAMI DO TÁBORA :)
ZUŠ Ladislava Mokrého v spolupráci s OZ Áno umeniu a s CK Slniečko pripravujú

Detský letný tábor pre žiakov našej školy.

INFORMÁCIE K LETNÉMU TÁBORU 2016

PRIHLÁŠKA

Všeobecné zmluvné podmienky účasti

Prehľad krytia - tábor STORNO 

Takto sme si to užívali na prvom ročníku

v letnom tábore Žochárskych umelcov v RZ Prašník 2015


O Z N A M  O  Ú H R A D E  Š K O L N É H O

Vážení rodičia,

pri úhrade školného používajte nový variabilný symbol (VS) platný

počas celého štúdia v ZUŠ. Do poznámky uveďte meno dieťaťa.

Informácie získate u triedneho učiteľa dieťaťa.


B U D O V A  Z U Š   L A D I S L A V A  M O K R É H O


Návrh fasády budovy - učiteľ výtvarného odboru Ján Moravčík

Realizátor - MILPEK - s.r.o.

Stavbu financovalo - Mesto Topoľčany

Ď A K U J E M E !programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.