Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
Z Á P I S   Ž I A K O V
Počas mesiaca jún máte možnosť zapísať svoje dieťa do ZUŠ

od 10:00 - 11.30 hod., od 13:00 - 16:00 hod.

na 2. poschodí v triedach č. 8 a 9

T E Š Í M E    S A  N A  V Á S  :)

Rozhodnutie o prijatí žiaka

O Z N A M  pre deti do DETSKÉHO  LETNÉHO TÁBORA 2015
T E Š Í M E   S A :)

U Ž  L E N   P Á R   D N Í   D O  S K V E L É H O  N E Z A B U D N U T E Ľ N É H O   L E T A 

S   C K  S L N I E Č K O   A  S O   Z U Š   L A D I S L A V A   M O K R Ě H O !
Odchod do LT
:
ZUŠ 11.7. o 13:30 hod.


Každý prinesie vyplnené prehlásenie zákonného zástupcu a kópiu preukazu poistenca :)

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Štúdium v základnej umeleckej škole trvá 8 rokov (4 roky PUV, 4 roky NSUV).

Po jeho ukončení získa žiak základné umelecké vzdelanie.

Školský poriadok

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku

Interná smernica o poplatkoch v ZUŠ Ladislava Mokého

Dodatok k Internému predpisu o poplatkoch 


Galéria úspešných v školskom roku 2014/2015


Úspešní žiaci boli ocenení primátorom mesta Topoľčany
   

                         

B L A H O Ž E L Á M E !
Fotogaléria

Koncert absolventov a víťazov súťaží v koncertnej sále
                  
Fotogaléria

Richard Rikkon a talenty Topoľčian v spoločenskom dome

Fotogaléria

Prezentácia školy na námestí M. R. Štefánika pre žiakov ZŠ
                 
Fotogaléria


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.