Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

P O Z Ý V A M E   V Á S   16. 12.
Pozývame Vás
na Vianočný koncert
dňa 16.12. o 16:30 hod.
v Evanjelickom kostole v Topoľčanoch

Vyhodnotenie súťažnej prehliadky

V y h o d n o t e n i e

súťažnej prehliadky  Nitrianskeho, trnavského,

trenčianskeho a bratislavského kraja

v hre na klávesových nástrojoch

žiakov základných umeleckých škôl

MLADÉ TALENTY LADISLAVA MOKRÉHO

26.11.2015 TOPOĽČANY


Súťaž Mladé talenty Ladislava Mokrého v hre na klavíri 17.3.

Základná umelecká škola Ladislava Mokrého v Topoľčanoch

a Rodičovské združenie pri ZUŠ Ladislava Mokrého


vyhlasuje nadregionálnu súťaž pre Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky a Bratislavský kraj 

 

„Mladé talenty Ladislava Mokrého“

v hre na klavíri:

sólová hra, štvorručná hra, hra na dva klavíre,

ktorá sa uskutoční dňa 17. 3. 2016  

v priestoroch ZUŠ Ladislava  Mokrého v Topoľčanoch.


Propozície k súťaži

Prihláška


O Z N A M  P R E   Ž I A K O V   H U D O B N É H O   O D B O R U

Rozvrh hodín hudobnej náuky v učebni na 1. posch., č. 21

Rozvrh hodím hudobnej náuky v učebni na 3. posch., č. 1


INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Štúdium v základnej umeleckej škole trvá 8 rokov (4 roky PUV, 4 roky NSUV).

Po jeho ukončení získa žiak základné umelecké vzdelanie.

Školský poriadok

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku

Interná smernica o poplatkoch v ZUŠ Ladislava Mokého

Dodatok k Internému predpisu o poplatkoch 


Galéria úspešných v školskom roku 2015/2016
B L A H O Ž E L Á M E !
Súťažná prehliadka Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho a Bratislavského kraja v hre na klávesových nástrojoch žiakov základných umeleckých škôl "Mladé talenty Ladislava Mokrého", 26.11.2015
 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Pedagóg
 Karolína Šnajderová
Zlaté pásmo
 2.
Lýdia Schottertová
 Simona Kapusníková
Strieborné pásmo
 3.
 Mgr. Peter Vlčko
 Tomáš Krištof
Strieborné pásmo
6.
 Vladimír Fraňo
 Patrik Furák, Daniel Meluš
Bronzové pásmo
8. Komorná hra
 Jana Úradníčková
 Sarah Kupcová
Bronzové pásmo
4.
  Martina Šišková
 Adrián Chotár
Čestné uznanie
3.
 Eva Ondrušková
 Martin Hanina
Čestné uznanie
5.
 Vladimír Fraňo

14. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch s názvom Čarovná flauta. 18. - 20. 11. 2015, ZUŠ Nižná


Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Korepetítor Pripravujúci pedagóg
Lucia Smolková
2. miesto
3. (zobcová flauta)
Mgr. Renáta Bečková,
Mgr. Mária Máliková
Mgr. Elena Lučanská
Veronika Bežová
2. miesto 4. (hoboj)
Lucián Bezák
Dagmar Bobulová
Slávka Maringová
3. miesto
5. B (zobcová flauta)Mgr. Renáta BečkováVladimír Fraňo
Tasia Liana Martošová
Čestné uznanie
2.
Mgr. Renáta BečkováMgr. Elena Lučanská

Prehliadka mladých gitaristov, 11. ročník celoslovenskej prehliadky, 11.11.2015, Bratislava

Meno súťažiaceho Umiestnenie Kategória Pripravujúci pedagóg
   Matej Hrmo                      
Zlaté pásmo + Cena za najlepšie predvedenie skladby Tatiany Stachak V.
Mgr. Mária Máliková
Samuel Spišák          
Zlaté pásmo + Absolútny víťaz      VI.
Mgr. Mária Máliková
Mgr. Mária Máliková
Cena riaditeľa ZUŠ Eugeňa Suchoňa najúspešnejšiemu pedagógovi -
-


Celoslovenská tanečná súťažná prehliadka My dance, Myjava, 23.10.2015


 Meno súťažiaceho
Umiestnenie
Kategória
Pripravujúci pedagóg
 DFS
2. miesto
Deti 2, choreogafia Hra na kozu
PhDr. Ľubica Pastoreková, Jaroslava Remeňová, DiS., Janette Kertészová, Kristína Chrenková, Alexander Szendrei. Organizačné zabezpečenie  apomoc s krojmi: Mgr. Marianna Hrabovská
 DFS
3. miesto
Juniori, choreografia Tance z Oravy
PhDr. Ľubica Pastoreková, Jaroslava Remeňová, DiS., Janette Kertészová, Kristína Chrenková, Alexander Szendrei. Organizačné zabezpečenie  a pomoc s krojmi: Mgr. Marianna Hrabovská

programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.