Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

OZNAM PRE PRE PEDAGÓGOV
Milí kolegovia,
po dovolenke sa stretneme v stredu 24. augusta o 10:00 hod.

TEŠÍME SA NA VÁS 4. SEPTEMBRA O 13:00 HOD. NA PODHRADÍ


5. SEPTEMBER, 14:00 HOD.
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017
 V KONCERTNEJ SÁLE ZUŠ LADISLAVA MOKRÉHO (1. POSCHODIE)7. september
Dňa 7. septembra od 12:30 - do 16:30 hod. bude náhradný termín prijímacích skúšok u zástupkýň školy na 2. poschodí (č. 8 a 9).


O Z N A M  O  Ú H R A D E  Š K O L N É H O

Vážení rodičia,

pri úhrade školného používajte nový variabilný symbol (VS) platný

počas celého štúdia v ZUŠ. Do poznámky uveďte meno dieťaťa.

Informácie získate u triedneho učiteľa dieťaťa.


B U D O V A  Z U Š   L A D I S L A V A  M O K R É H O


Návrh fasády budovy - učiteľ výtvarného odboru Ján Moravčík

Realizátor - MILPEK - s.r.o.

Stavbu financovalo - Mesto Topoľčany

Ď A K U J E M E !programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.