Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor
 
P O Z Ý V A M E   V Á S

 
 Poukázanie 2 % zo zaplatenej dane
Vážení rodičia,

v mene učiteľov a žiakov školy si vás dovoľujeme požiadať o poukázanie 2 % zo zaplatenej dane OZ Áno umeniu, ktoré vykonáva svoju činnosť v prospech našej ZUŠ.

Financie budú použité na nákup a opravu hudobných nástrojov, pomôcok do výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru.

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ NÁM 2 % DARUJÚ.

M L A D É   T A L E N T Y    L A D I S L A V A    M O K R É H O   2018
 V   H R E   N A  K L A V Í R I 

Základná umelecká škola Ladislava Mokrého

a Rodičovské združenie Áno umeniu

vyhlasujú 11. ročník súťažnej prehliadky

v hre na klavíri


"Mladé talenty Ladislava Mokrého"

Termín: 19. apríl 2018

Miesto: ZUŠ Ladislava Mokrého

T E Š Í M E   S A   N A  V Á S!

 
O Z N A M  P R E   R O D I Č O V
Vzhľadom k tomu, že sme škola so záujmovým vzdelávaním,

výnimočne (zdravotné dôvody, zmena bydliska)

môžete odhlásiť dieťa zo ZUŠ k 31.1 a k 30.6. daného školského roka

na základe žiadosti  zákonného zástupcu o predčasnom ukončení štúdia.


O Z N A M  O  Ú H R A D E  Š K O L N É H O

Vážení rodičia,

pri úhrade školného používajte nový variabilný symbol (VS) platný

počas celého štúdia v ZUŠ. Do poznámky uveďte meno dieťaťa.

Informácie získate u triedneho učiteľa dieťaťa.

 ZUŠ Ladislava Mokrého si vás dovoľuje upozorniť,

že štúdium v ZUŠ trvá 8 rokov.

 Po 4 rokoch štúdia  žiak  len preukazuje na skúškach úroveň svojich vedomostí a zručností. Je to iba polovica štúdia v ZUŠ.

  Pokiaľ žiak odíde zo ZUŠ po 4 rokoch, nemá ukončené štúdium a nemôže sa týmto vysvedčením preukázať napr. pri  prijatí na určitý druh  stredoškolského  alebo  vysokoškolského  štúdia.

                                                                                      Vedenie ZUŠ


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.