Aktuality História Základné informácie Prijatie do ZUŠ, poplatky Zamestnanci školy Súťaž
Naše úspechy Hudobný odbor Tanečný odbor Lit. - dramatický odbor Výtvarný odbor

O Z N A M 
Z dôvodu konania koncertu družobných škôl UMENIE NÁS SPÁJA

 bude vyučovanie dňa 23. mája do 15:30 hod.

Koncertu sa zúčastnia povinne všetci žiaci.


2 3.  m á j a   V á s    p o z ý v a m e 

o 16.00 hod. do Spoločenského domu v Topoľčanoch

n a   K o n c e r t    p a r t n e r s k ý c h  š k ô lP R I J Í M A C I E   S K Ú Š K Y   
D O   Z U Š  L A D I S L A V A   M O K R É H O

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého

v súlade  s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008

Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

 vyhlasuje prijímacie skúšky

 do hudobného, výtvarného, tanečného

a literárno-dramatického odboru

základnej umeleckej školy na školský rok 2019/2020

T e r m í n   k o n a n i a  p r i j í m a c í c h   s k ú š o k

10. - 12. jún 2019

v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod.

v triede č. 8 a č. 9

Miesto: budova ZUŠ Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany

Podmienky prijatia

Zákonný zástupca vyplní P R I H L Á Š K U

a s dieťaťom sa zúčastní v uvedenom termíne p r i j í m a c í c h   s k ú š o k.


P O Z Ý V A M E   V Á S


MLADÉ TALENTY LADISLAVA MOKRÉHO V HRE NA KEYBOARDE
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého

a Rodičovské združenie Áno umeniu

vyhlasujú 12. ročník súťažnej prehliadky v hre na keyboarde

M l a d é    t a l e n t y    L a d i s l a v a  M o k r é h o

Termín: 13. november 2019

Miesto konania: ZUŠ Ladislava Mokrého

Propozície


B L A H O Ž E L Á M E !
                       
                  
O Z N A M  P R E   R O D I Č O V
Vzhľadom k tomu, že sme škola so záujmovým vzdelávaním,

výnimočne (zdravotné dôvody, zmena bydliska)

môžete odhlásiť dieťa zo ZUŠ k 31.1 a k 30.6. daného školského roka

na základe žiadosti  zákonného zástupcu o predčasnom ukončení štúdia.


O Z N A M  O  Ú H R A D E  Š K O L N É H O

Vážení rodičia,

pri úhrade školného používajte nový variabilný symbol (VS) platný

počas celého štúdia v ZUŠ. Do poznámky uveďte meno dieťaťa.

Informácie získate u triedneho učiteľa dieťaťa.

 ZUŠ Ladislava Mokrého si vás dovoľuje upozorniť,

že štúdium v ZUŠ trvá 8 rokov.

 Po 4 rokoch štúdia  žiak  len preukazuje na skúškach úroveň svojich vedomostí a zručností. Je to iba polovica štúdia v ZUŠ.

  Pokiaľ žiak odíde zo ZUŠ po 4 rokoch, nemá ukončené štúdium a nemôže sa týmto vysvedčením preukázať napr. pri  prijatí na určitý druh  stredoškolského  alebo  vysokoškolského  štúdia.

                                                                                      Vedenie ZUŠ


programovanie & dizajn: Action.net, s.r.o.