Hudobný odbor

O štúdium v hudobnom odbore je neustále veľký záujem. Žiaci získavajú zručnosť v hre na hudobnom nástroji a základné hudobno - teoretické vedomosti na hodinách hudobnej náuky. Získavajú orientáciu v dejinách hudby, zoznamujú sa s dielami skladateľov.

Vyučovanie prebieha v týchto oddeleniach :

 • klavírne 
 • klávesové a oddelenie bicích nástrojov
 • strunové
 • oddelenie spevu a zborového spev 
 • dychové - hra na zobcovej flaute, priečnej flaute, hoboji,  klarinete, saxofóne a trúbke 
 • hudobná náuka 
 • hudba a počítač

Prípravné štúdium - dĺžka trvania:

 • 1 - 2 roky (5 - 7 ročné deti)
 • 1. polrok - 2 x 45 min. hudobná náuka týždenne
 • 2. polrok - 1 x 45 min. hudobná náuka + 1 x 45 min. zvolený nástroj v skupinovom vyučovaní

Základné štúdium I. stupňa - 
dĺžka trvania: 8 rokov

 • 2 x 35 min. nástroj, 1 x 45 min. hudobná náuka týždenne

Základné umelecké vzdelanie môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej umeleckej škole.

Člení sa na:

a) Primárne umelecké vzdelanie, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy. Dĺžka trvania je 4 roky. Dokladom o získanom stupni je vysvedčenie s doložkou.

b) Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy. Dĺžka trvania je 4 roky. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

V hudobnom odbore žiaci okrem individuálneho nástroja sú zadelení  aj na komornú hru (orchester, zbor, štvorručná hra na klavíri, duetá, triá a pod.) Počas týchto rokov sa formuje ich trvalý vzťah k hudbe a zároveň ovplyvňuje ich citový život a celkový rozvoj.