História

Mestská hudobná škola začala písať svoju históriu 01.09. 1943 s oficiálnym potvrdením Ministerstva školstva a Národnej osvety dňa 16.11. 1943. Pri založení mala  škola 69 žiakov v oddelení klavír a husle. Za 60 rokov existencie hudobnej školy,  dnes Základnej umeleckej školy (ZUŠ), sa vystriedalo 8 riaditeľov.

Súčasná riaditeľka školy Mgr. Hana Ferancová pôsobí vo funkcii od 1. 1. 2002. Jej pričinením nesie v súčasnosti škola meno topoľčianskeho rodáka, významného slovenského muzikológa, pedagóga, generálneho tajomníka hudobnej sekcie pri UNESCO - Doc. PhDr. Ladislava Mokrého, CSc. Čestný názov „Základná umelecká škola Ladislava Mokrého“ bol škole prepožičaný MŠ SR na slávnostnej akadémii dňa 21. 6. 2002. Udelením mena získala škola hlbšie povedomie širokej hudobnej verejnosti.

Pri príležitosti 70. výročia jej založenia bola škole v roku 2013 udelená „Strieborná plaketa mesta Topoľčany“ za šírenie dobrého mena a kultúrno - spoločenský rozvoj.

Doc. PhDr. Ladislav Mokrý, CSc.

(*2. 6. 1932 - 19. 9. 2000)

Po gymnaziálnych štúdiách v Topoľčanoch pokračoval na štúdiu hudobnej vedy na FF UK v Bratislave. Neskôr pôsobil ako redaktor vo vydavateľstve Tatran a Štátnom hudobnom vydavateľstve. V rokoch 1968 - 1991 zastával post riaditeľa Slovenskej filharmónie. Za toto obdobie premenil túto inštitúciu na reprezentatívny hudobný dom, skutočné centrum profesionálnej kultúry na Slovensku. Bol vynikajúcim vysokoškolským pedagógom na FF UK a na VŠMU a tejto práci sa s veľkým nadhľadom a záujmom o mladých talentovaných ľudí venoval  až do konca svojho života. Bol autorom veľkého množstva hudobno kritických a esejistických prác v oblasti hudobnej paleografie, histórie i sociológie. Stál pri zrode Bratislavských hudobných slávností, pôsobil ako člen výkonného výboru Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO, neskôr, v roku 1975 sa stal jej generálnym tajomníkom a od roku 1976 - 1985 viceprezidentom MHR UNESCO.

PhDr. Ladislav Mokrý bol veľmi vzdelaný človek, vynikajúci pedagóg, organizátor hudobného života a muzikológ. Prezident Rakúskej republiky Thomas Klastil udelil Ladislavovi Mokrému vyznamenanie za umenie a vedu In memoriam v roku 2001.