Prijatie do ZUŠ

Podmienkou prijatia do Základnej umeleckej školy je absolvovanie prijímacieho pohovoru, kde sa budú vyžadovať elementárne schopnosti pre daný odbor:

  • hudobný: uchádzač zaspieva ľubovoľnú pieseň, zopakuje zatlieskaný rytmus
  • tanečný: elementárne rytmické zručnosti  
  • literárno-dramatický: uchádzač zarecituje báseň, prednesie prózu alebo predvedie scénku 
  • výtvarný: uchádzač prinesie 2 výtvarné práce (pre umeleckú fotografiu 2 fotografie) s odlišnou tematikou

Aktuálne mesačné poplatky za štúdium

Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za štúdium v ZUŠ   podľa jednotlivých foriem vyučovania a druhov štúdia:

a) individuálne vyučovanie  

za dieťa predškolského veku (od 5 rokov) 5 €
prípravné štúdium (s dotáciou 1h. týždenne)10 €
základné štúdium - ZŠ (s dotáciou 1,5 h. týždenne)13 €
rozšírené štúdium16 €
ZŠ + voliteľný vyučovací predmet (s dotáciou 0,5 h. týždenne)22 €
ZŠ + voliteľný vyučovací predmet (s dotáciou 1 h. týždenne)30 €

b) skupinové vyučovanie 

deti predškolského veku (od 5 rokov) (hudobný, výtvarný, tanečný odbor a prípravná dramatická výchova) 5 €
prípravné štúdium (hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor)8 €
základné štúdium10 €
rozšírené štúdium tanečný odbor + DFS Žochárik15 €
hudobný odbor + DFS Žochárik23 €
výtvarný odbor + umelecká fotografia17 €
umelecká fotografia10 €
Detský folklórny súbor Žochárik10 €
štúdium druhého (príp. ďalšieho predmetu)35 €

c 1) štúdium pre dospelých - individuálne vyučovanie

do 25 rokov - s vlastným príjmom 50 €
nad 25 rokov - s vlastným príjmom50 €
do 25 rokov - bez vlastného príjmu13 €
nad 25 rokov - bez vlastného príjmu50 €

c 2) štúdium pre dospelých - skupinové vyučovanie  

do 25 rokov - s vlastným príjmom30 €
nad 25 rokov - s vlastným príjmom30 €
do 25 rokov - bez vlastného príjmu10 €
nad 25 rokov - bez vlastného príjmu30 €

V čiastke úhrady príspevku na vzdelávanie je zahrnuté:                                              

  • v hudobnom odbore: hra na hudobnom nástroji, hudobná náuka, hra v súboroch a v orchestri, komorná hra;
  • vo výtvarnom odbore: kresba. maľba, grafika, fotografia a grafický dizajn;
  • v tanečnom odboreklasický tanec, ľudový tanec, džezový tanec, tanečná prax, moderný tanec, kreatívny tanec.

V zmysle zákona č. 597/ 2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a  školských zariadení v znení neskorších predpisov, § 7a ods.1 určuje, že pre zber údajov o počte žiakov ZUŠ v oboch formách vyučovania sa zberajú údaje len od 5 do 25 rokov veku. 

Študenti do 25 rokov a nad 25 rokov bez vlastného príjmu (študenti VŠ) v oboch formách vyučovania prinesú doklad o štúdiu za každý školský rok, ktorý odovzdajú na sekretariáte školy.


 
Výnimky z platenia plnej výšky príspevkov

1.    Pri viacpočetných rodinách v individuálnej forme i v skupinovej forme vyučovania základného štúdia sa pri prvom a druhom dieťati uhrádza príslušný mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole v stanovenej plnej výške (v súlade s výškou sumy mesačného príspevku určenej pre príslušný druh štúdia riaditeľkou základnej umeleckej školy) a pri treťom dieťati a každom ďalšom dieťati v individuálnej forme i v skupinovej forme vyučovania základného štúdia sa uhrádza príslušný mesačný príspevok vo výške 70 o/o stanovenej sumy mesačného príspevku podľa ods. 1 a alikvotne v súlade s výškou

2.    Mesačný príspevok podľa článku 2 sa znižuje, ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak (do 25 rokov) o to písomne požiada a zároveň predloží doklad  o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. V uvedených prípadoch sa uhrádza mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole vo výške 50 % stanovenej sumy mesačného príspevku, alikvotne v súlade s výškou sumy mesačného príspevku určenej pre príslušný druh štúdia riaditeľkou základnej umeleckej školy

3.    V zmysle Školského poriadku ZUŠ Ladislava Mokrého, môže riaditeľ školy predčasne ukončiť štúdium  žiakovi k  31. 1. a k 30. 6. daného  školského  roka  na  základe  žiadosti zákonného zástupcu a taktiež na základe žiadosti mu bude vrátený finančný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ, ak takáto platba bola po dohode triedneho učiteľa a zákonného zástupcu uhradená za dlhšie časové obdobie. Ak zákonný zástupca požiada o predčasné ukončenie štúdia v inom mesiaci, platba sa vráti v  nasledujúcom mesiaci.