Základné informácie

Základné umelecké školy majú dôležitý význam pre obohatenie kultúrno-spoločenského života v meste a regióne a majú nezastupiteľné miesto pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže v umeleckom školstve. 

Vychovávame mladé talenty so zameraním na ďalšie štúdium umeleckého zamerania, vedieme ich k vytrvalosti, zmyslu pre povinnosť, pestovaniu morálno-vôľových a citových vlastností, vystupovaniu pred verejnosťou so snahou prejaviť svoj talent. Touto činnosťou zabraňujeme šíreniu negatívnych javov tejto doby – drogy, bezcieľne využívanie voľného času a pod. Mnohí absolventi pokračujú v štúdiu na konzervatóriu alebo vysokých školách pedagogického zamerania. Vzdelávanie v ZUŠ je umožnené deťom predškolského veku, žiakom základných škôl, stredných škôl i dospelým. Nadaní žiaci majú možnosť rozšíreného vyučovania.

Elokované pracoviská, lokalizácia elokovaných pracovísk: 

01 Hudobný odbor MŠ Gagarinova
02 Hudobný odbor MŠ J. Kráľa
03 Hudobný odbor MŠ a ZŠ Jacovce
04 Hudobný odbor MŠ Závada
05 Hudobný odbor MŠ a ZŠ Prašice
06 Hudobný odbor MŠ Veľké Bedzany
07 Výtvarný a hudobný odbor MŠ Lipová
08 Výtvarný a hudobný odbor MŠ Tribečská I.
09Literárno-dramatický odbor, ul. Gagarinova
10 ZŠ s MŠ Horné Obdokovce
11 ZŠ s MŠ Urmince
12 ZŠ s MŠ Radošina
13 ZŠ s MŠ Solčany
14 Zdravotné stredisko Prašice

Stupne vzdelania v základnej umeleckej škole (Školský zákon 245/2008, § 17)
 

Základné umelecké vzdelanie môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej umeleckej škole.

a) Primárne umelecké vzdelanie, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy. Dĺžka trvania spravidla 4 roky. Dokladom o získanom stupni je vysvedčenie s doložkou.

 
b) Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy. Dĺžka trvania spravidla 4 roky. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Dvojdňovú neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní je nutné oznámiť pedagógovi.
Pri neúčasti na vyučovaní vyše dvoch týždňov žiadame písomné ospravedlnenie od rodičov, v prípade choroby potvrdenie od lekára.

 
Klasifikačné stupne:

1výborný
2chválitebný
3uspokojivý
4neuspokojivý

Talentovaní mladí umelci reprezentujú školu na rôznych súťažiach, festivaloch, prehliadkach v hre sólovej, komornej i orchestrálnej a umiestňujú sa na popredných miestach na celoslovenských i medzinárodných súťažiach. Udržujeme priateľské kontakty so sesterskými ZUŠ v Malenoviciach (Česká republika), ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave, s Hudobnou školou v Ostrihome (Maďarsko) a s Hudobnou školou v Myšleniciach (Poľsko). S veľkou finančnou podporou Združenia rodičov školy žiaci a absolventi školy navštevujú operné i baletné predstavenia a koncerty, zakupujú sa hudobné pomôcky a nástroje, zabezpečujú sa súťaže... Za túto pomoc a podporu patrí našim rodičom poďakovanie. Zároveň sa touto cestou chceme poďakovať všetkým našim priaznivcom - sponzorom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú pri šírení kultúry a dobrého mena v meste, obci, regióne, ale aj za hranicami.