Lit. - dramatický odbor

Žiaci v LDO začínajú jednoročnou prípravnou dramatickou výchovou. Jeden deň v týždni  2 x 45 minút.

Na I. stupni základného štúdia sa pripájajú predmety dramatika a slovesnosť a prednes, pričom sa tu venuje pozornosť aj pohybovej výchove. Vo vyšších ročníkoch žiaci dostávajú základy dramatickej tvorby, zaoberajú sa dejinami divadla, umeleckým prednesom poézie a prózy a zapájajú sa do súborovej práce.

II. stupeň základného štúdia sa delí na Dramatické a slovesné oddelenie so zameraním na záujmovú umeleckú činnosť a prípravu na vysoké školy umeleckého smeru. Dĺžka štúdia je 4 roky.

V LDO  vyjadrujeme dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých sa pôsobí  na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Pri  dramatizácii hry sa žiaci musia vedieť vyrovnávať a prispôsobovať danej situácii s využitím výrazových prostriedkov i vlastnej fantázie.

Aj keď je literárno-dramatický odbor v začiatkoch vývoja, žiaci úzko spolupracujú s tanečným a hudobným odborom. Odbor LDO vychováva zo žiakov budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, recitátorov. Žiaci tohto odboru nadobúdajú také skúsenosti a vedomosti, ktoré sú potrebné pre povolania, ktorých úspech závisí od vytvárania dobrých medziľudských vzťahov a vzájomnej spolupráce.

Základné umelecké vzdelanie môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej umeleckej škole.

Člení sa na:

a) Primárne umelecké vzdelanie, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy. Dĺžka trvania je 4 roky. Dokladom o získanom stupni je vysvedčenie s doložkou.

b) Nižšsie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy. Dĺžka trvania je 4 roky. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.